Ramakrishna Ashrama & Ramakrishna Mission Ashrama, Dehradun
Ramakrishna Ashrama & Ramakrishna Mission Ashrama, Dehradun
(A Branch Centre of Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, West Bengal)

Swami Vireshwarananda ( 1892 - 1985 )

Photos of Swami Vireshwarananda Maharaj's visit to Kishanpur, Dehradun. 

He was the 10th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission from 1966 to 1985. 

More details

Swami Gambhirananda ( 1899 - 1988 )

Photos of Swami Gambhirananda Maharaj's visit to Kishanpur, Dehradun. 

He was the 11th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission from 1985 to 1988. 

More details

Swami Ranganathananda ( 1908 - 2005 )

Photos of Swami Ranganathananda Maharaj's visit to Kishanpur, Dehradun. 

He was the 13th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission from 1998 to 2005. 

More details

Swami Gahanananda ( 1917 - 2007 )

Photos of Swami Gahanananda Maharaj's visit to Kishanpur, Dehradun. 

He was the 14th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission from 2005 to 2007.

More details

Swami Atmasthananda ( 1919 - 2017 )

Photos of Swami Atmasthananda Maharaj's visit to Kishanpur, Dehradun. 

He was the 15th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission from 2007 to 2017. 

More details